BIT Festival

Regulamin Konkursu „Hackathonowe memy”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki oraz zasady według których odbywać się będzie konkurs “Hackathonowe memy” (określany dalej jako „Konkurs”)  realizowany w ramach projektu BIT Festival 2023.
 2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Studentów BEST Gliwice z siedzibą przy ul. Pszczyńskiej 85/13, 44-100 Gliwice, NIP: 6312145378 (zwane dalej „Organizatorem”).
 3. Konkurs jest przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
 5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 6. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (zwanego dalej: „Postem Konkursowym“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu wydarzenia BIT Festival 2023 o tytule „BIT – BEST IT Festival” i adresie https://www.facebook.com/BEST.ITfest (zwany dalej “Serwisem Internetowym”).
 7. „Oficjalna strona internetowa wydarzenia” znajduje się pod adresem: www.bit.bestgliwice.pl
 8. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 15.11.2023r. w chwili opublikowania Postu konkursowego w Serwisie Internetowym, a zakończenie 01.12.2023r. o godz. 18:00 (okres ten będzie zwany dalej „Okresem Trwania Konkursu”). 

§ 2. Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (zwane dalej: „Uczestnikami”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
  1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,
  3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i w pełni ją akceptuje,
  4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu serwisu Facebook,
  5. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z uczestnictwem w Konkursie,
  6. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook,
  7. bierze udział w Konkursie wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich lub podawanie nieprawdziwych danych osobowych.

§ 3. Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.
 2. Udział w Konkursie wymaga od Uczestnika polubienia Serwisu Internetowego oraz obserwowania profilu projektu BIT Festival Organizatora w serwisie Instagram o nazwie “bitfestival”  dostępnego pod adresem www.instagram.com/bitfestival.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz nie złamanie oświadczeń przez Okres Trwania Konkursu, które widnieją w § 2. Ust. 2 Regulaminu.
 4. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest pozostawienie komentarza (zwanego dalej “Komentarzem”) w Serwisie Internetowym pod Postem Konkursowym oraz zebrania jak największej ilości reakcji od osób trzecich przy swoim komentarzu.
 5. Powyższy Komentarz musi zawierać mem nawiązujący tematyką do wydarzenia typu hackathon lub branży IT oraz spełniać następujące kryteria:
  1. być oryginalny i stworzony przez uczestnika,
  2. nie może naruszać regulaminu serwisu Facebook ani promować treści obraźliwych, rasistowskich, lub nieodpowiednich.
 6. Zabrania się Uczestnikowi umieszczenia więcej niż jednego komentarza, o którym mowa w §3. Ust. 4 Regulaminu.
 7. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy komentarza pod kątem kryteriów, o których mowa w §3. Ust. 5 Regulaminu oraz porównaniu ilości reakcji pod komentarzami Uczestników, zaraz po Okresie Trwania Konkursu.
 8. Organizator wyłoni trzech Uczestników (zwanych dalej „Zwycięzcami”), którzy będą posiadać kolejno najwięcej reakcji od osób trzecich pod swoimi Komentarzami, o których mowa w §3. Ust. 4 Regulaminu. W przypadku remisu o kolejności miejsc decyduje data i czas dodania komentarza.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia Zwycięzców w przypadku naruszenia przez Uczestników Regulaminu lub zdobycia przez Uczestników ilości reakcji pod komentarzem, o którym mowa w §3. Ust. 4 Regulaminu, mniejszej od 10.
 10. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni przez Organizatora podczas oficjalnego otwarcia konkursu Hackathon organizowanego przez Organizatora w ramach projektu BIT Festival 2023, który rozpocznie się w dniu  02.12.2023 r. i zakończy się dnia 03.12.2023 r. w budynku Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej przy ul. Stanisława Konarskiego 18B, 44-100 Gliwice. Regulamin konkursu Hackathon dostępny jest na Oficjalna strona internetowa wydarzenia.
 11. Organizator zobowiązuje się poinformować Zwycięzców, którzy nie byli obecni na powyższym wydarzeniu, o przyznaniu im nagrody poprzez wiadomość prywatną na ich konto w serwisie Facebook.

§ 4. Nagrody i odbiór nagród

 1. W Konkursie przewidziano nagrodę dla Zwycięzców wyłonionych w sposób wskazany w §3.
 2. Minimalna wartość nagród dla każdego ze Zwycięzców: 10 PLN.
 3. Fundatorem nagród jest Organizator.
 4. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 5. Zwycięzcy mogą zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 6. Odbiór nagrody jest możliwy jedynie po uzgodnieniu dogodnego terminu z Organizatorem wydarzenia BIT Festival 2023.
 7. Odbiór nagrody możliwy jest w siedzibie Organizatora przy ul. Pszczyńskiej 85/13, 44-100 Gliwice oraz w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej przy ul. Stanisława Konarskiego 18B, 44-100 Gliwice podczas wydarzenia BIT Festival 2023 organizowanego przez Organizatora.
 8. Warunkiem odebrania przez Zwycięzcę nagrody jest udowodnienie podczas Odbioru Nagrody, że jest on jedynym prawowitym właścicielem konta na platformie Facebook, które zostało wyłonione w sposób wskazany w §3.
 9. Zwycięzca może zgodzić się na zrobienie sobie zdjęcia wraz z nagrodą podczas Odbioru Nagrody i udostępnienie go w Serwisie Internetowym.

§ 5. Zakres odpowiedzialności Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
  1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym w serwisie Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
  3. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  4. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  5. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 6. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać kontaktując Organizatora poprzez wiadomość pocztą elektroniczną na adres info@bestgliwice.pl w Okresie Trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia zwycięzców tj. 02.12.2023r..
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładną nazwę profilu Uczestnika w serwisie Facebook oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 
 4. Reklamacje rozpatrywane będą poprzez pocztę elektroniczną w terminie do 14 dni.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych – Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator – Stowarzyszenie Studentów BEST Gliwice z siedzibą przy ul. Pszczyńskiej 85/13, 44-100 Gliwice, info@bestgliwice.pl, NIP: 6312145378.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Konkursu, w tym dostarczenie nagrody.
 4. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: nazwę swojego konta/profilu na portalu Facebook.com oraz wizerunku w przypadku gdy odpowiedź go zawiera. Dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także imię i nazwisko Uczestnika.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników zgłaszających odpowiedzi do Konkursu jest art. 6 ust. 1 lit. f (prowadzenie działalności marketingowej obejmującej organizację konkursów) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), (dalej: RODO). Przetwarzanie danych osobowych opiera się na dobrowolnej zgodzie Uczestnika Konkursu, wyrażonej poprzez jednostronną czynność prawną opartą na konstrukcji przyrzeczenia publicznego. Zgoda ta jest wyrażona poprzez publikację postu w odpowiedzi pod Postem Konkursowym i wynika z uzasadnionego prawnego interesu.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników zakończy się z upływem Okresu Trwania Konkursu.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratorów dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych kontaktując Organizatora poprzez wiadomość pocztą elektroniczną na adres info@bestgliwice.pl
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uważa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.
 10. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości otrzymania nagrody w Konkursie.
 11. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia), ani innej organizacji międzynarodowej.
 12. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na mnie wpływa.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, organizowany czy administrowany ani powiązany z portalem Facebook. Wszelkie informacje, które są udostępniane w celu udziału w konkursie, będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach opisanych w Regulaminie. Portal Facebook stanowi jedynie medium komunikacji w zakresie konkursu, tym samym przystąpienie do konkursu jest jednocześnie oświadczeniem uczestnika konkursu, iż zwalnia portal Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu w przypadku trudności technicznych lub organizacyjnych, których nie mógł przewidzieć na etapie organizacji Konkursu. Zmiana Regulaminu w żadnym przypadku nie naruszy praw już nabytych przez Uczestników.
 5. Tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości w Serwisie Internetowym przez Okres Trwania Konkursu.