BIT Festival

Regulamin Game Concept

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki oraz zasady według których odbywać się będzie konkurs (określany dalej jako „Game Concept” lub „Wydarzenie”)  realizowany w ramach projektu BIT Festival 2023.
 2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Studentów BEST Gliwice, określanym dalej jako „Organizator”.
 3. Oficjalna strona internetowa wydarzenia” znajduje się pod adresem: www.bit.bestgliwice.pl 
 4. Game Concept rozpocznie się w dniu  02.12.2023 r. w budynku Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej przy ul. Stanisława Konarskiego 18B, 44-100 Gliwice.
 5. Game Concept rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 10:00 dnia 02.12.2023. Przewidywany czas trwania Wydarzenia wynosi 12 godzin.
 6. Aktualny „Harmonogram” przedsięwzięcia dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Harmonogramie bez podania przyczyny.
 7. „Partnerem” wydarzenia jest firma, która na określonych warunkach współpracuje z Organizatorem.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wydarzenia bez podania przyczyny.

§ 2. Zasady uczestnictwa

 1. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Game Concept skierowany jest do osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz będących osobami pełnoletnimi, zwanych dalej „Uczestnikami”.
 3. Uczestnicy biorą udział w Game Concept wyłącznie w ramach stworzonych przez siebie zespołów (dalej „Zespół”), liczących od 3 do 4 osób.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Game Concept jest dokonanie rejestracji poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia.
 5. Uczestnicy powinni posiadać status studenta studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia, a ich wiek nie przekraczać 26 roku życia. W celu wzięcia udziału w Wydarzeniu uczestnik zobowiązany jest do okazania przedstawicielowi Organizatora legitymacji studenckiej w dniu rozpoczęcia Wydarzenia
 6. Dopuszczalna jest jedna pełnoletnia (której wiek nie przekracza 26 roku życia) osoba bez ważnego statusu studenta przypadająca na jeden Zespół, gdy zespół łącznie liczy 4 członków.
 7. Każdy uczestnik może być członkiem tylko jednego Zespołu.
 8. Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku zgłoszenia się zbyt dużej liczby Uczestników, o pierwszeństwie uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji o przyjęciu kandydatury Uczestnika.
 10. Uczestnik wysyłając zgłoszenie ma możliwość przesłania swojego CV. Przesłany dokument powinien zawierać tzw. klauzulę CV zgodną z RODO w 2023 roku o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.

§ 3. Konkurs

 1. Celem Konkursu jest stworzenie rozwiązania na zadane przez Organizatora zadanie konkursowe (dalej „Rozwiązanie”) w zespołach w czasie 6 godzin.
 2. Rozpoczęcie tworzenia Rozwiązania rozpocznie się przedstawieniem przez Organizatora lub osobę przez niego wyznaczoną tematu zadania konkursowego, jego założeń oraz zasad oceniania.
 3. Game Concept rozpocznie się o godzinie 13:00 w dniu 2 grudnia 2023 r., a zakończy 6 godzin później. Zespół ma możliwość ukończenia zadania wcześniej niż wyznaczony czas.
 4. Rozwiązanie musi spełniać założenia tematyczne podane na początku Wydarzenia.
 5. Rozwiązanie obejmuje zarówno pomysł, jak i elementy graficzne, świat przedstawiony i inne kluczowe elementy gry komputerowej, z wyłączeniem warstwy programistycznej.
 6. Uczestnicy tworzą projekty od podstaw w czasie trwania Game Concept.
 7. Dozwolone jest przygotowanie szkiców ekranów, grafik i materiałów pomocniczych (np. opisy funkcjonalne) przed Wydarzeniem.
 8. Wszelkie materiały wykorzystane w rozwiązaniach powinny być na licencji umożliwiającej darmowe zastosowanie w projektach komercyjnych, nie tylko do własnego użytku.
 9. Podczas końcowej prezentacji zespoły pokazują projekty, które udało się wykonać w ramach Game Concept.
 10. Każdemu Zespołowi przysługuje 7 minut na zaprezentowanie rozwiązania.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia laureatów w przypadku stwierdzenia, iż opracowane przez Uczestników rozwiązania w dostatecznym stopniu nie spełniają powyższych kryteriów.
 12. Mentorami” są osoby specjalizujące się w danym temacie. Zadaniem Mentorów w czasie Game Concept jest wsparcie Uczestników, udzielanie porad, naprowadzanie na właściwe rozwiązania oraz udzielanie odpowiedzi na ich pytania. 
 13. Każdy zespół otrzyma możliwość skorzystania ze wsparcia Mentorów.
 14. W czasie trwania Game Concept wyznaczone zostaną godziny w Harmonogramie Wydarzenia, podczas których grupy będą miały możliwość skorzystać z konsultacji mentorskich.
 15. Dostarczone do oceny Rozwiązania muszą zostać przygotowane w języku polskim lub angielskim.
 16. Podczas Wydarzenia uczestnicy mogą korzystać z laptopów, smartfonów, tabletów lub komputerów stacjonarnych oraz mają swobodny dostęp do Internetu w celu wyszukiwania informacji związanych z tworzeniem rozwiązania.
 17. Organizatorzy nie zapewniają wyżej wymienionego sprzętu.
 18. Uczestnicy są zobligowani do przesłania projektów swojego Rozwiązania na e-mail Organizatora do czasu prezentacji rozwiązań.
 19. Organizatorzy zapewniają miejsce do przeprowadzenia wydarzenia, dostęp do sieci internetowej oraz elektrycznej, poczęstunek oraz ciepłe i zimne napoje podczas trwania wydarzenia3

§ 4. Bezpieczeństwo

 1. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad BHP i Ppoż. oraz regulaminów obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest wydarzenie.
 2. Uczestnikom zabrania się podczas Wydarzenia:
  1. wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających, a także bycia pod ich wpływem.
  2. wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób,
  3. jawnego przeszkadzania innym Uczestnikom Wydarzenia zakłócając aktywności związane z tworzeniem Rozwiązania, przebywania w strefie relaksu, rozmowy z wystawcami oraz innych aktywności odbywających się podczas Wydarzenia (poprzez np. głośne, agresywne zachowania),
  4. wprowadzania zwierząt,
  5. palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych,
  6. zanieczyszczania pawilonów i terenów otwartych odpadami wygenerowanymi przez siebie (opakowania po napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia itp.),
  7. niszczenia infrastruktury (np. oklejanie ścian, szyb, posadzek ulotkami reklamowymi oraz innymi materiałami),
  8. opierania się o elementy zabudowy stoisk, konstrukcje reklamowe i inne elementy aranżacji przestrzeni,
  9. wprowadzania deskorolek, rowerów czy innych środków komunikacji,
  10. prowadzenia jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także zbiórek pieniężnych, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Korzystanie z materiałów nielegalnych, kontrowersyjnych lub w inny sposób niedopuszczalnych w tym:
  1. pornografii,
  2. materiałów promujących narkotyki,
  3. materiałów zawierających treści rasistowskie lub religijne,
  4. materiałów prezentujących obraźliwe treści,
  5. materiałów związanych z polityką,

jest w czasie trwania Wydarzenia ściśle zabronione.

§ 5. Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe lub niemajątkowe poniesione przez Uczestnika w wyniku udziału w Wydarzeniu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Wydarzenia.
 3. Uczestnik pokrywa koszty wszelkich szkód wyrządzonych podczas Wydarzenia na terenie budynku.

§ 6. Zasady oceny projektów

 1. Laureatów wydarzenia wyłania „Jury”.
 2. W skład Jury wchodzą wybrani przedstawiciele Politechniki Śląskiej, Organizatora oraz Partnerów Wydarzenia. 
 3. Skład Jury ogłoszony zostanie nie później niż w momencie rozpoczęcia Game Concept.
 4. Jury zostanie powołane przez Organizatora.
 5. Decyzje Jury zapadają po zakończeniu obrad. W przypadku podziału głosów członków Jury, wiążąca jest decyzja przewodniczącego z uwzględnieniem opinii pozostałych członków. Przewodniczący wybierany jest przez członków Jury ze swojego grona przed rozpoczęciem Game Concept. 
 6. Po upływie wyznaczonego czasu zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian i poprawek w przygotowanym rozwiązaniu. Zmiany i poprawki dokonane po upływie wyznaczonego czasu nie będą brane pod uwagę przez Jury.
 7. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniom.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród po konsultacji z Jury.
 9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Jury po zakończeniu obrad.
 10. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone uczestnikom na zakończeniu wydarzenia.
 11. Jeżeli Jury stwierdzi prawdopodobieństwo plagiatu bądź brak w pełni samodzielnej pracy, dana drużyna zostanie zdyskwalifikowana z konkursu. 

§ 7. Dane Osobowe

 1. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z Wydarzeniem są  Organizator – Stowarzyszenie Studentów BEST Gliwice z siedzibą przy ul. Pszczyńskiej 85/13, 44-100 Gliwice, NIP: 6312145378 oraz Partnerzy.
 2. Administratorzy będą przetwarzać dane osobowe Użytkowników ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora jako administratora tych danych w celu rejestracji na Wydarzenie, na co Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Wydarzenia oraz przez Administratorów w celu zamieszczenia ich w Bazie CV udostępnionej Partnerom.
 4. Dane osobowe Uczestnika związane z rejestracją na Wydarzenie będą przechowywane przez Organizatora przez okres 2 lat. 
 5. Okres przetwarzania przez Administratorów danych osobowych Uczestników, które  związane są z Bazą CV kończy się wraz z końcem przetwarzania CV Uczestnika przez Partnerów tj. końcem okresu rekrutacyjnego Uczestnika.
 6. Organizator informuje, że przetwarzane będą następujące kategorie danych Uczestników: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, placówka uczelniana, wydział i kierunek studiów uczestnika, numer studenta/nr legitymacji oraz CV.
 7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika określonych na warunkach podanych w Regulaminie jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Wydarzeniu, z wyłączeniem CV, którego udostępnienie Administratorom jest w pełni  dobrowolne.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratorów dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych kontaktując Organizatora poprzez wiadomość pocztą elektroniczną na adres info@bestgliwice.pl
 9. Udział w Wydarzeniu oznacza zgodę Uczestnika na rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatora, bądź na jego zlecenie, w celu promocji Wydarzenia poprzez zamieszczanie zdjęć i materiałów filmowych na stronie internetowej Wydarzenia, materiałach i kanałach online oraz we wszelkich drukowanych materiałach promocyjnych związanych z Wydarzeniem, a także przez Partnerów za pośrednictwem mediów społecznościowych. 
 10. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Wydarzeniu.

§ 8. Prawa autorskie

 1. Wypracowane przez Zespoły w trakcie Game Concept Rozwiązania są ich własnością.
 2. Organizator nie rości sobie praw do Rozwiązań opracowanych przez Uczestników  w trakcie Wydarzenia.
 3. Uczestnicy gwarantują, że przedstawione przez nich Rozwiązania są ich autorstwa lub współautorstwa (w przypadku pracy zespołowej) i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. 
 4. Uczestnik jest odpowiedzialny względem Organizatora za wszelkie wady prawne Rozwiązania, w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia praw autorskich lub innych praw osób trzecich, w tym w zakresie legalności oprogramowania i narzędzi użytych do stworzenia Rozwiązania. W przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się do ich całkowitego zaspokojenia oraz zwolnienia Organizatora od obowiązku świadczeń. 

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Dane kontaktowe do głównego koordynatora Wydarzenia:
  1. Imię i Nazwisko: Jakub Szolc
  2. Nr telefonu komórkowego: +48 519 810 540
  3. Adres e-mail: jakub.szolc@bestgliwice.pl
 2. Udział w Wydarzeniu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Zasady przeprowadzonego Wydarzenia określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o Wydarzeniu dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 5. Wszelkie przypadki, które nie są bezpośrednio określone w Regulaminie podlegają decyzji Organizatora.
 6. Biorąc udział w Wydarzeniu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni akceptuje jego postanowienia.
 7. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu upoważnia Organizatora do wykluczenia danej osoby z udziału w Wydarzeniu i powoduje utratę prawa do nagrody.
 8. Niniejszy regulamin zostaje udostępniony uczestnikom do wglądu w czasie Wydarzenia, a także na oficjalnej stronie internetowej Wydarzenia.